Zadania

Zadanie 1

Odbiorcami zadania są głusi Polacy posługujący się językiem migowym. To zarówno młodzież, jak i dorośli ludzie, którym niewystarczająca znajomość języka ojczystego nie pozwala na swobodne przyswajanie treści w języku polskim.

Przez to są oni wykluczeni z pełnego dostępu do wiedzy czy kultury. Głusi najczęściej kończą edukację na etapie szkoły średniej (czy to w systemie szkolnictwa specjalnego czy integracyjnego) – rzadko później mają motywację do dalszego kształcenia się – wszystko przez brak ogólnodostępnych materiałów w języku migowym. Z rezultatów niniejszego projektu będą mogli skorzystać głusi z różnych grup wiekowych.

Tradycyjne dni obrzędowe czy świąteczne są udziałem całego społeczeństwa, bez podziału na dysfunkcje. Przez treści na temat polskich świąt i obrzędów w cyklu rocznym, zaprezentowane w języku migowym, dowiedzą się więcej na temat genezy wybranych zjawisk obrzędowych czy świątecznych obecnych w życiu społecznym Polaków.

Zadanie 2

Dzięki funkcjonalności napisów w języku polskim w naszych filmach projektowych, można z nich korzystać jak z cennej bazy słów/gestów, idiomów i konstrukcji gramatycznych i podnosić swe kompetencje językowe zarówno w języku migowym, jak i języku polskim.

Informacje o projekcie zamieszczamy na naszych profilach społecznościowych – to media często i chętnie wykorzystywane przez osoby głuche. Informacje takie przygotowujemy w języku migowym, by skuteczniej dotrzeć do odbiorcy głuchego. Rozsyłamy również mailing to organizacji działających na rzecz lub z osobami głuchymi w Polsce. Przez fakt, że Fundacja Między Uszami związana jest ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie mamy również możliwość dotarcia bezpośrednio do nauczycieli surdopedagogów uczących w podobnych ośrodkach dla niesłyszących w innych województwach.

Planujemy również wykorzystać sieć kontaktów Muzeum Etnograficznego w Krakowie, by dotrzeć z informacją o projekcie do innych placówek o profilu etnograficznym w Polsce.