Partnerzy

Muzeum Narodowe Muzeum Narodowe w Krakowie – posiada ogromny zbiór dzieł, w tym bogaty zbiór dzieł sztuki polskiej, stanowiący jedną z najważniejszych i najciekawszych kolekcji malarstwa polskiego w naszym kraju. Ponadto Muzeum jest ważną placówką naukową (3 biblioteki), kulturalną i edukacyjną oferującą różnorodne warsztaty dla dzieci i młodzieży, czy wykłady dla dorosłych. W 2015 r. Muzeum Narodowe w Krakowie było jednym z partnerów projektu edukacyjnego dla osób niesłyszących „Kultura przekracza granicę dźwięku”, którego rezultatem jest strona internetowa stylizowana na wirtualne muzeum kultury i sztuki polskiej, na której znajdują się „sale tematyczne” oraz wprowadzenie w Kulturę Głuchych, można na niej także obejrzeć filmy o wybranych dziełach sztuki tłumaczone na PJM.
Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski Celem PZG Kraków jest zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z uszkodzonym słuchem, ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych i zawodowych, organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej i społecznej. Oddział Małopolski Polskiego Związku Głuchych zrzesza około 1800 członków i sympatyków. Z Fundacją Między Uszami współpracuje od 2015 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie Głównym celem i zadaniem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli zdolni do samodzielnego życia w rodzinie, środowisku i społeczeństwie. SOSW to placówka całodobowa, obejmująca zespół szkół ponadgimnazjalnych, w tym liceum, technikum, szkołę branżową i szkołę policealną. Przedział wieku uczniów to 15-24. w tym roku szkolnym 2019/2020 uczniów jest 160. W 2012 SOSW był partnerem FMU przy realizacji dużego i nowatorskiego na rynku polskim projektu „Migane Lektury – opracowanie lektur szkolnych w języku migowym”. Instytucje współpracują ze sobą od 2005 r.